Menu Zarezerwuj

REGULAMIN HOTELOWY PURO HOTELS

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

    1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie hotelu i jest
        integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki
        zapłatę całej należności za pobyt w hotelu, jak również przez podpisanie karty rejestracyjnej. Dokonując
        ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.

    2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywających na terenie hotelu PURO.

    3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji hotelowej oraz na stronie /pl/corporate/regulamin.

§2 DOBA HOTELOWA

    1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.

    2. Doba hotelowa w hotelach sieci PURO trwa od godziny 15:00 do godziny 12:00 dnia następnego.

    3. Długość doby hotelowej określona w ust. 2 może podlegać zmianom w zależności od: typu pokoju bądź
        oferty wybranej przez Gościa podczas rezerwacji i ujętej w potwierdzeniu rezerwacji. Aktualna dostępność
        ofert i pokoi PURO Hotels znajduje się na stronie www.purohotel.pl.

    4. Życzenie wydłużenia doby hotelowej, tj. wcześniejszego zameldowania przed godziną 15:00, bądź
        późniejszego wymeldowania po godzinie 12:00 należy zgłosić na etapie składanej rezerwacji. Jeśli         
        życzenie takie nie zostało złożone na etapie rezerwacji, należy je zgłosić niezwłocznie po przyjeździe do
        hotelu w recepcji hotelowej. Hotel nie gwarantuje jednak możliwości nieodpłatnego wydłużenia doby
        hotelowej.

    5. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy wydłużenia doby hotelowej w przypadku nieprzestrzegania
        regulaminu hotelowego PURO Hotels oraz w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za
        dotychczasowy pobyt.

    6. Hotel zastrzega sobie również prawo do odmowy wydłużenia doby hotelowej w przypadku braku
        dostępności pokoi.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

    1. Hotel zastrzega sobie prawo do zameldowania wyłącznie osób pełnoletnich.

    2. Gość wynajmujący pokój zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji przy zameldowaniu
        dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość celem identyfikacji, a także do uzupełnienia
        przedstawionej przez pracownika recepcji karty rejestracyjnej oraz złożenia na niej podpisu.

    3. W przypadku odmowy okazania przez Gościa dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego Jego tożsamość,
        hotel może odmówić zameldowania.

    4. Osoby niezameldowane w hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym Gościa od godziny 7:00
        do godziny 22:00.

    5. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, w
        szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie
        Gości, pracownika, bądź pracowników hotelu lub innych osobach przebywających w hotelu.

    6. Hotel może odmówić przyjęcia każdego innego Gościa, który w ocenie obsługi zagraża bezpieczeństwu,              zdrowiu, życiu, wizerunkowi innych Gości, pracowników oraz hotelu (marki).

    7. Życzenie przedłużenia, czy skrócenia pobytu, poza okres wskazany w rezerwacji Gość powinien zgłosić
        podmiotowi, bądź osobie trzeciej przez którego/którą rezerwacja w hotelu została dokonana.

    8. Jeśli rezerwacja została dokonana bezpośrednio w hotelu to życzenie przedłużenia, czy skrócenia pobytu
        poza okres wskazany w rezerwacji powinno być zgłoszone:
        - przed przyjazdem do hotelu: w formie pisemnej wysłanej na adres mailowy hotelu PURO, w którym
        Gość złożył rezerwację osobiście (informacja do hotelu dotycząca przedłużenia, czy skrócenia pobytu
        powinna zawierać imię i nazwisko Gościa, datę przyjazdu/wyjazdu oraz numer rezerwacji)
        - po przyjeździe do hotelu: recepcji hotelowej.

    9. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy skrócenia pobytu, wskazanego w rezerwacji Gościa, jeśli
        rezerwacja Gościa dotyczy oferty bez możliwości bezkosztowej anulacji, bądź jeśli życzenie skrócenia
        pobytu zostało wniesione, gdy zmiany w rezerwacji nie były możliwe ze względu na warunku anulacji
        zawarte w potwierdzeniu rezerwacji Gościa.

    10. W przypadku nieodwołania rezerwacji w wyznaczonym terminie, zawartym w warunkach rezerwacji
         lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do hotelu, hotel obciąży Gościa opłatą za
         pierwszą dobę hotelową z zastrzeżeniem, iż jeżeli Gość dokonał rezerwacji bez możliwości bezkosztowej
         anulacji hotel obciąży Gościa opłatą za całość zarezerwowanego pobytu.

    11. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, hotel nie zwraca opłaty za
          daną dobę hotelową.

    12. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania depozytu w wysokości należności za cały pobyt powiększonej o
          30% podczas zameldowania (przy płatności gotówką) celem zabezpieczenia przed ewentualnymi
          zniszczeniami.

    13. Depozyt może zostać uiszczony gotówką, bądź poprzez dokonanie preutoryzacji karty Gościa.

    14. Pobrany depozyt gotówkowy zostanie wydany, a preautoryzacja na karcie Gościa zostanie zwolniona
          podczas wymeldowania Gościa po uprzednim sprawdzeniu stanu pokoju przez pracownika hotelu.

    15. W przypadku otwarcia rachunku za usługi gastronomiczne podczas pobytu w hotelu, paragon fiskalny
          wydany będzie w recepcji hotelu po uiszczeniu płatności za usługi, najpóźniej w chwili wymeldowania.

     16. W celu otrzymania faktury Gość powinien poinformować recepcję o tym fakcie najpóźniej podczas
          wymeldowania. Informacja złożona po tym czasie spowoduje wystawienie faktury na imię
          i nazwisko Gościa.

§4 USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE

    1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących
        jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie w recepcji, co umożliwi hotelowi
        niezwłoczną reakcję.

    2. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:
        - usługi zgodnie z kategorią i standardem hotelu,
        - bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
        - profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu
        - sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w Jego
        obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
        - sprawny pod względem technicznym pokój; w przypadku wystąpienia usterek, hotel w pierwszej
        kolejności podejmie próbę ich usunięcia; jeżeli usunięcie usterki nie będzie możliwe hotel dołoży wszelkich
        starań, aby w miarę dostępnych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób zmniejszyć niedogodności.

    3. Dodatkowo na życzenie Gościa, hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
        - udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
        - budzenie o wyznaczonej godzinie,
        - przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa
        w hotelu z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 regulaminu,
        - przechowanie bagażu Gościa (hotel może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach
        innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego), chyba że sprzeciwiają
        się temu bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,
        - zamawianie taksówki,
        - pakiet rozmów telefonicznych,
        - dostęp do Internetu na terenie hotelu,

    4. Goście mogą nieodpłatnie wypożyczyć w hotelu rowery oraz konsole Play Station i Xbox 
        w ramach ich dostępności w zależności od hotelu PURO.

    5. Aby skorzystać z wypożyczalni rowerów Gość musi spełnić następujące warunki:
        - przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem,
        - złożyć czytelny podpis pod drukiem Regulaminu wypożyczania rowerów dostępnego w recepcji hotelu
        - być osobą pełnoletnią i trzeźwą.

    6. W trosce o bezpieczeństwo Gości hotel ma prawo odmówić usługi wypożyczenia rowerów z uwagi na
        niesprzyjające warunki pogodowe

    7. Aby wypożyczyć konsolę Play Station, czy Xbox gość musi spełnić następujące warunki:
       - przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem,
       - złożyć czytelny podpis pod drukiem Regulaminu wypożyczania konsoli do gier dostępnego w recepcji
       hotelu
       - być osobą pełnoletnią.

    8. Na życzenie Gościa przebywającego w hotelu z małymi dziećmi do pokoju wstawiane jest nieodpłatnie
        łóżeczko oraz wanienka do kąpieli.

    9. Dzieci do poniżej 12 roku życia mogą skorzystać z bezpłatnego śniadania hotelowego w przypadku gdy
        dorosły opiekun dziecka korzysta z wykupionego śniadania hotelowego. Dzieci powyżej ukończonych 12 lat
        mogą skorzystać z odpłatnego śniadania hotelowego.

    10. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą skorzystać z bezpłatnego pobytu w hotelu pod warunkiem, iż
         przebywają w pokoju z dorosłym opiekunem i nie zgłoszono potrzeby udostępnienia dostawki do spania
         dla dziecka. Koszt dostawki dla dziecka to 100 zł za dobę. Hotel zastrzega możliwość odmowy
         udostępnienia dostawki w niektórych pokojach z uwagi na ich powierzchnię i związane z tym
         bezpieczeństwo Gości. W przypadku gdy wstawienie dostawki nie jest możliwe, hotel dołoży wszelkich
         starań celem zmiany pokoju, w ramach dostępności.

    11.Goście mogą korzystać za dodatkową opłatą z niestrzeżonego parkingu podziemnego.

    12. Hotel nie dokonuje rezerwacji miejsc parkingowych.

    13. Korzystanie z siłowni/sauny/usług PRISMA SPA jest możliwe po zapoznaniu się z Regulaminem siłowni
         i strefy fitness dostępnym w siłowni hotelu w wersji skróconej oraz w pełnej wersji w recepcji hotelu
         oraz z Regulaminem PRISMA SPA, dostępnym w recepcji PRISMA SPA. Wejście na teren siłowni/SPA
         oznacza automatycznie akceptację regulaminu. Wykupienie zabiegu w PRISMA SPA oznacza akceptację
         treści regulaminu przez korzystającego ze strefy PRISMA SPA.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

    1. Osoby niepełnoletnie powinny znajdować się na terenie hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.

    2. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia przedmiotów
        wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania osób niepełnoletnich, nad którymi mają
        obowiązek sprawowania opieki.

    3. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub
        zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających
        go osób.

    4. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa po jego wyjeździe za wyrządzone
        szkody lub w przypadku nieuregulowania przez Gościa płatności za nocleg lub inne usługi.

    5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, hotel ma prawo odmówić świadczenia usług osobie,
        która je narusza.

    6. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa powinien zakręcić krany, zamknąć
        drzwi i okna.

    7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych
        grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

    8. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do hotelu w
        przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za
        świadczone usługi.

    9.Gość realizujący płatność Polskim Bonem Turystycznym jednocześnie oświadcza, że usługi hotelarskie, za
       które dokonuje płatności, realizowane są na rzecz dziecka, na które osobie uprawnionej, w rozumieniu
       ustawy o Polskim Bonie Turystycznym z dnia 15 lipca 2020 r. przyznano świadczenie w formie bonu.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

    1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z
        jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego. 

    2. Gość powinien umieścić wszelkie kosztowności, ważne dokumenty, pieniądze oraz inne przedmioty o
        znacznej wartości w sejfie.

    3. Hotel oferuje nieodpłatnie możliwość umieszczenia tych przedmiotów w sejfie depozytowym znajdującym
        się przy recepcji.

    4. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo
        przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na
        przechowanie do depozytu hotelowego w recepcji.

    5. W przypadku wystąpienia szkody Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie
        po jej stwierdzeniu.

    6. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości,
        znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów
        wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

    7. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do
        Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazd ten
        został zaparkowany na parkingu hotelowym czy poza terenem hotelu.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

    1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa będą
        odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

    2. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym w przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych
        rzeczy, hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres jednego roku, a po upływie
        tego okresu przedmioty te przejdą na własność hotelu.

    3. W przypadku braku możliwości wezwania Gościa do odebrania rzeczy znalezionej w ciągu 2 lat od dnia jej
        znalezienia rzecz pozostawiona staje się własnością znalazcy.

    4. Roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z utraty rzeczy wniesionych do hotelu przedawniają się
        z upływem roku od dnia zaprzestania korzystania z usług hotelu przez Gościa.

    5. Hotel nie przechowuje artykułów spożywczych, leków, bądź innych artykułów, które mogą ulec zniszczeniu,
        bądź przeterminowaniu.

§8 REKLAMACJE

    1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych
        usług.

    2. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja hotelu.

    3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§9 POSTANOWIENIA DODATKOWE 

    1. Hotel akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie hotelu bezpłatnie. Właściciel
        zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia i uciążliwości dla
        innych Gości i personelu.

    2. Z uwagi na bezpieczeństwo obsługi oraz Gości hotelu, Goście podróżujący wraz ze zwierzętami są
        zobowiązani do poinformowania o tym fakcie obsługi hotelu na etapie składania rezerwacji. Jeśli
        informacja taka nie została przedstawiona na etapie rezerwacji, należy poinformować recepcję hotelu
        podczas zameldowania.

    3. Gość podróżujący ze zwierzęciem zobowiązany jest pozostawić podczas zameldowania swój numer
        telefonu w recepcji, na wypadek konieczności kontaktu z Gościem przez personel hotelowy w sytuacji, gdy
        zwierzę pozostawione w Hotelu pod nieobecność Gościa uciążliwie hałasuje lub zagraża bezpieczeństwu
        swojemu lub innych.

    4. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie hotelu.

    5. Jeżeli z powodu obecności zwierzęcia w hotelu powstała konieczność dodatkowego czyszczenia pokoju lub
        innych pomieszczeń hotelowych Gość zobowiązany jest do pokrycia kosztów takiego sprzątania.

    6. Gość podróżujący ze zwierzętami ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie zniszczenia
        spowodowane przez towarzyszące mu zwierzęta.

    7. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy zameldowania lub skrócenia pobytu - dokonania wymeldowania
        Gościa podróżującego ze zwierzęciem, jeżeli obecność zwierzęcia może naruszać lub naruszyła
        bezpieczeństwo obsługi lub Gości hotelu, bądź jeśli obecność zwierzęcia wpływa znacząco na komfort
        pobytu innych Gości.

    8. W hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych
        używania papierosów elektronicznych oraz podgrzewaczy tytoniu poza wyznaczonymi miejscami,
        przeznaczonymi do tego celu. W przypadku złamania zapisu regulaminu dot. zakazu palenia hotel ma
        prawo nałożyć na Gościa karę pieniężną w wysokości 500 PLN.

    9. W przypadku, gdy złamanie zakazu palenia przez Gościa uruchomi alarm przeciwpożarowy, co skutkuje
        interwencją straży pożarnej, hotel nałoży na Gościa karę związaną z pokryciem kosztów interwencji straży
        pożarnej.

   10. Nieuzasadnione włączenie alarmu przeciwpożarowego wiąże się z nałożeniem na Gościa kary pieniężnej
        w wysokości 500 PLN, a w przypadku interwencji straży pożarnej Gość zostanie obciążony dodatkowymi
        kosztami związanymi z przyjazdem straży.

   11. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych: broni i amunicji,
         materiałów  łatwopalnych, wybuchowych, iluminacyjnych i innych materiałów uznanych za niebezpieczne.

   12. Zakazuje się prowadzenia na terenie hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

   13. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do godziny 07:00.

   14. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów i
        nnych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy zakłócają pobyt pozostałych Gości hotelu.

   15. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych oraz częściach wspólnych
        hotelu ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich
        funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.

   16. Kwestie związane z przetwarzaniem oraz ochroną danych osobowych uregulowane zostały szczegółowo w
        polityce prywatności PURO Hotels, której treść dostępna jest w recepcji hotelu, bądź na
        stronie/pl/corporate/legal.

   17. Części wspólne wraz z wejściami do hotelu i wjazdem na parking objęte są monitoringiem wizyjnym.
        Rejestracji i zapisowi podlega wyłącznie obraz (bez dźwięku). Dane z monitoringu wizyjnego mogą być
        udostępniane wyłącznie podmiotom współpracującym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób
        i mienia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane rejestrowane poprzez kamery
        monitoringu są przechowywane przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania, po tym terminie
        dane są automatycznie nadpisywane.

   18. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się na
        terenie hotelu – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6
        ust. 1 lit. f) RODO). Szczegółowa informacja na temat monitoringu oraz Twoich uprawnień w tym zakresie
        udostępniona jest w recepcji hotelu.

   19. Wszelkie uwagi dotyczące polityki prywatności należy kierować na adres mailowy iodo@purohotel.pl l lub
        na adres: Puro Hotels Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.